LIZHONG SITONG LIG

300428 SZSE
300428
LIZHONG SITONG LIG SZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 300428

Tóm tắt tài chính của LIZHONG SITONG LIG với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 300428 là 13.715B CNY. EPS TTM của công ty là 0.74 CNY, tỷ suất cổ tức là 0.34% và P/E là 29.92.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu