SHANGHAI MENON ANI

301156 SZSE
301156
SHANGHAI MENON ANI SZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

301156 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SHANGHAI MENON ANI với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 301156 là 1.79B CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu