WAFRAH FOR INDUSTRY AND DEVELOPMENT CO
2100 TADAWUL

2100
WAFRAH FOR INDUSTRY AND DEVELOPMENT CO TADAWUL
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của WAFRAH FOR INDUSTRY AND DEVELOPMENT CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 2100 là 1.32B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền