SAUDI INDUSTRIAL SERVICES CO

2190 TADAWUL
2190
SAUDI INDUSTRIAL SERVICES CO TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 2190

Tóm tắt tài chính của SAUDI INDUSTRIAL SERVICES CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 2190 là 1.988B SAR. EPS TTM của công ty là 0.71 SAR, tỷ suất cổ tức là 3.28% và P/E là 33.19.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu