SAUDI ARABIAN OIL CO

2222TADAWUL
2222
SAUDI ARABIAN OIL COTADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

2222 nguyên tắc cơ bản

SAUDI ARABIAN OIL CO tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 2222 được trả hàng quý. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.32 SAR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.86%