DUR HOSPITALITY CO

4010TADAWUL
4010
DUR HOSPITALITY COTADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

4010 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của DUR HOSPITALITY CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 4010 là 1.976B SAR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu