SAUDI REAL ESTATE CO

4020 TADAWUL
4020
SAUDI REAL ESTATE CO TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

4020 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SAUDI REAL ESTATE CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 4020 là 5.678B SAR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu