RED SEA INTERNATIONAL CO

4230 TADAWUL
4230
RED SEA INTERNATIONAL CO TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

4230 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của RED SEA INTERNATIONAL CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 4230 là 946.337M SAR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu