JABAL OMAR DEVELOPMENT CO

4250 TADAWUL
4250
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

4250 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của JABAL OMAR DEVELOPMENT CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 4250 là 21.971B SAR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu