ARABIAN CENTRES CO

4321 TADAWUL
4321
ARABIAN CENTRES CO TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 4321

Vị thế tài chính hiện tại của ARABIAN CENTRES CO

Tổng tài sản của 4321 trong Q3 21 là 18.14B SAR, tăng 0.12% so với kỳ trướcQ2 21. Và tổng nợ phải trả giảm 0.74% trong Q3 21 tới 12.12B SAR.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu