JADWA REIT AL HARAMAIN FUND

4332 TADAWUL
4332
JADWA REIT AL HARAMAIN FUND TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

4332 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của JADWA REIT AL HARAMAIN FUND với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 4332 là 504.9M SAR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu