SEDCO CAPITAL REIT FUND

4344 TADAWUL
4344
SEDCO CAPITAL REIT FUND TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

4344 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SEDCO CAPITAL REIT FUND với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 4344 là 615.6M SAR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu