MEFIC REIT FUND

4346 TADAWUL
4346
MEFIC REIT FUND TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

4346 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MEFIC REIT FUND với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 4346 là 449.187M SAR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu