ARAB SEA INFORMATION SYSTEM CO

7201 TADAWUL
7201
ARAB SEA INFORMATION SYSTEM CO TADAWUL
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

7201 Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Dịch vụ Phân phối
Công nghiệp: Phân phối Điện tử
Công ty TNHH Nissan Motor hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, bán hàng và kinh doanh liên quan đến các sản phẩm ô tô và thiết bị hàng hải. Các phân khúc của Công ty bao gồm ô tô và kinh doanh tài chính. Lĩnh vực Kinh doanh ô tô bao gồm sản xuất và kinh doanh ô tô và phụ tùng ô tô. Lĩnh vực Kinh doanh tài chính bán hàng cung cấp dịch vụ tài chính bán hàng và cho thuê để hỗ trợ hoạt động bán hàng của doanh nghiệp ô tô. Công ty sản xuất xe tại khoảng 20 quốc gia và khu vực trên thế giới, bao gồm cả Nhật Bản. Công ty cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trên 160 quốc gia và khu vực trên thế giới. Công ty bán khoảng 60 mẫu xe của thương hiệu Nissan, Infiniti và Datsun. Công ty có các hoạt động địa lý ở nhiều quốc gia, bao gồm Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và các quốc gia khác.

Tin tức cập nhật