ARAB SEA INFORMATION SYSTEM CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

7201 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của ARAB SEA INFORMATION SYSTEM CO.

Tổng tài sản của 7201 cho Q3 23 là136.03M SAR, ít hơn 0.73% so với kỳ trước Q2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 38.26% trong Q3 23 tới 17.23M SAR.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: SAR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY