ARAB SEA INFORMATION SYSTEM CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

7201 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính ARAB SEA INFORMATION SYSTEM CO., bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 7201 trong quý trước là7.36M SAR, và cao hơn 33.17% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 23 là -5.77M SAR.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: SAR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY