ALJAZIRA TAKAFUL TAAWUNI CO

8012 TADAWUL
8012
ALJAZIRA TAKAFUL TAAWUNI CO TADAWUL
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

8012 financial statements

Tóm tắt tài chính của ALJAZIRA TAKAFUL TAAWUNI CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 8012 là 1.365B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền