BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO

8210 TADAWUL
8210
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

8210 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 8210 là 18.902B SAR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu