AL-RAJHI COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE

8230 TADAWUL
8230
AL-RAJHI COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

giá mục tiêu 8230

Các mục tiêu này dựa trên dự đoán giá của 21 nhà phân tích - được thực hiện trong ba tháng qua - cho 8230 trong 12 tháng tới.