GULF INSURANCE GROUP

8250 TADAWUL
8250
GULF INSURANCE GROUP TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

8250 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của GULF INSURANCE GROUP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 8250 là 1.3B SAR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu