GULF GENERAL COOPERATIVE INSURANCE CO

8260 TADAWUL
8260
GULF GENERAL COOPERATIVE INSURANCE CO TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

8260 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của GULF GENERAL COOPERATIVE INSURANCE CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 8260 là 460M SAR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu