SAUDI AZM FOR COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY CO

9534TADAWUL
9534
SAUDI AZM FOR COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY COTADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

9534 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SAUDI AZM FOR COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 9534 là 525M SAR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu