ABILITY

ABIL TASE
ABIL
ABILITY TASE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ABIL

Tóm tắt tài chính của ABILITY với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ABIL là 5.365M ILS.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu