BLUE SQ REAL ES

BLSR TASE
BLSR
BLUE SQ REAL ES TASE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BLSR

Tóm tắt tài chính của BLUE SQ REAL ES với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BLSR là 2.952B ILS. EPS TTM của công ty là 47.84 ILS, tỷ suất cổ tức là 7.36% và P/E là 5.28.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu