DIPLOMAT HOLDINGS

DIPL TASE
DIPL
DIPLOMAT HOLDINGS TASE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính DIPL

Tóm tắt tài chính của DIPLOMAT HOLDINGS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DIPL là 1.421B ILS.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu