HIGHCON SYSTEMS

HICN TASE
HICN
HIGHCON SYSTEMS TASE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính HICN

Tóm tắt tài chính của HIGHCON SYSTEMS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HICN là 198.647M ILS.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu