KNAFAIM
KNFM TASE

KNFM
KNAFAIM TASE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của KNAFAIM với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của KNFM là 130.728M. EPS TTM của công ty là 3.49, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 2.20.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền