MULTI RETAIL GROUP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MRG nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của MULTI RETAIL GROUP

Tổng tài sản của MRG cho Q2 23 là936.63M ILS, ít hơn 2.33% so với kỳ trước Q1 23. Và tổng nợ phải trả giảm 1.42% trong Q2 23 tới 831.14M ILS.

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: ILS
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu