NETO MALINDA

NTML TASE
NTML
NETO MALINDA TASE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính NTML

Tóm tắt tài chính của NETO MALINDA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NTML là 3.168B ILS.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu