SCOPE

SCOP TASE
SCOP
SCOPE TASE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính SCOP

Tóm tắt tài chính của SCOPE với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SCOP là 1.688B ILS. EPS TTM của công ty là 18.95 ILS, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 7.90.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu