WESURE GLOBAL TECH

WESR TASE
WESR
WESURE GLOBAL TECH TASE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính WESR

Tóm tắt tài chính của WESURE GLOBAL TECH với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của WESR là 187.587M ILS.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu