SATA CONSTRUCTION CO
1826 TSE

1826
SATA CONSTRUCTION CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của SATA CONSTRUCTION CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1826 là 7.508B. EPS TTM của công ty là 40.48, lợi tức cổ tức là 2.69%, và P/E là 11.96.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền