PENTA OCEAN CONSTRUCTION

1893 TSE
1893
PENTA OCEAN CONSTRUCTION TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1893 báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của PENTA OCEAN CONSTRUCTION với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1893 là 217.21B. EPS TTM của công ty là 68.72, lợi tức cổ tức là 3.02%, và P/E là 11.09.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền