KANESHITA CONSTRUCTION CO

1897 TSE
1897
KANESHITA CONSTRUCTION CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1897 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của KANESHITA CONSTRUCTION CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1897 là 7.913B. EPS TTM của công ty là 82.54, lợi tức cổ tức là 1.36%, và P/E là 44.46.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền