TOMOE CORPORATION

1921 TSE
1921
TOMOE CORPORATION TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1921 báo cáo tài chính: Bảng cân đối

Vị thế tài chính hiện tại của TOMOE CORPORATION

Tổng tài sản của 1921 cho Q1 21 là 50.03B, ít hơn 1.91% so với Q4 20 trước đó. Và tổng nợ phải trả đã giảm 10.05% trong Q1 21 xuống 14.24B.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu