NITTOC CONSTRUCTION CO

1929 TSE
1929
NITTOC CONSTRUCTION CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1929 financial statements

Tóm tắt tài chính của NITTOC CONSTRUCTION CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1929 là 30.489B. EPS TTM của công ty là 77.37, lợi tức cổ tức là 3.97%, và P/E là 9.45.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền