NIPPON DENSETSU KOGYO CO

1950 TSE
1950
NIPPON DENSETSU KOGYO CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1950 báo cáo tài chính: Bảng cân đối

Vị thế tài chính hiện tại của NIPPON DENSETSU KOGYO CO

Tổng tài sản của 1950 cho Q1 21 là 231.10B, ít hơn 13.01% so với Q4 20 trước đó. Và tổng nợ phải trả đã giảm 37.06% trong Q1 21 xuống 51.16B.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu