CHUO BUILD INDUSTRY CO

1971 TSE
1971
CHUO BUILD INDUSTRY CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1971 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của CHUO BUILD INDUSTRY CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1971 là 1.458B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền