CHUO BUILD INDUSTRY CO

1971 TSE
1971
CHUO BUILD INDUSTRY CO TSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 1971

Tóm tắt tài chính của CHUO BUILD INDUSTRY CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 1971 là 1.383B JPY.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu