DAI-DAN CO LTD
1980 TSE

1980
DAI-DAN CO LTD TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của DAI-DAN CO LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1980 là 59.656B. EPS TTM của công ty là 235.87, lợi tức cổ tức là 3.23%, và P/E là 11.83.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền