CHUBU SHIRYO CO

2053 TSE
2053
CHUBU SHIRYO CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 2053

Vị thế tài chính hiện tại của CHUBU SHIRYO CO

Tổng tài sản của 2053 cho Q2 21 là87.24B JPY, ít hơn 1.07% so với kỳ trước Q1 21. Và tổng nợ phải trả giảm 5.86% trong Q2 21 tới 25.72B JPY.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu