CHUBU SHIRYO CO

2053 TSE
2053
CHUBU SHIRYO CO TSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 2053

Tóm tắt tài chính của CHUBU SHIRYO CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 2053 là 30.575B JPY. EPS TTM của công ty là 107.05 JPY, tỷ suất cổ tức là 3.34% và P/E là 9.51.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu