MEMBERS CO LTD
2130 TSE

2130
MEMBERS CO LTD TSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của MEMBERS CO LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 2130 là 41.074B. EPS TTM của công ty là 71.91, lợi tức cổ tức là 0.75%, và P/E là 44.98.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền