NH FOODS LTD

2282 TSE
2282
NH FOODS LTD TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

2282 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của NH FOODS LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 2282 là 409.799B. EPS TTM của công ty là 323.50, lợi tức cổ tức là 2.49%, và P/E là 12.41. Ngày thu nhập tiếp theo NH FOODS LTD là 1 Tháng 11, ước tính là 80.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền