PREMIUM WATER HLDGS INC

2588 TSE
2588
PREMIUM WATER HLDGS INC TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

2588 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của PREMIUM WATER HLDGS INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 2588 là 89.947B. EPS TTM của công ty là 120.20, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 27.17.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền