KTK INC
3035 TSE

3035
KTK INC TSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của KTK INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 3035 là 2.351B. EPS TTM của công ty là 57.35, lợi tức cổ tức là 2.51%, và P/E là 7.52.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền