OOMITSU CO.LTD

3160 TSE
3160
OOMITSU CO.LTD TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

3160 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của OOMITSU CO.LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 3160 là 8.944B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền