GMO PAYMENT GATEWAY INC
3769 TSE

3769
GMO PAYMENT GATEWAY INC TSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của GMO PAYMENT GATEWAY INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 3769 là 1.053T. EPS TTM của công ty là 113.62, lợi tức cổ tức là 0.39%, và P/E là 125.33. Ngày thu nhập tiếp theo GMO PAYMENT GATEWAY INC là Aug 10, ước tính là 29.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền