SURALA NET CO LTD
3998 TSE

3998
SURALA NET CO LTD TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của SURALA NET CO LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 3998 là 16.474B. EPS TTM của công ty là 68.73, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 34.10.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền