KONOSHIMA CHEMICAL CO

4026 TSE
4026
KONOSHIMA CHEMICAL CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

4026 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của KONOSHIMA CHEMICAL CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 4026 là 26.719B. EPS TTM của công ty là 136.74, lợi tức cổ tức là 1.22%, và P/E là 21.79.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền